SEMPOZYUM OTURUM KONULARI

JEOTERMAL KAYNAĞA İLİŞKİN SÜREÇLER
· Jeoloji, Jeokimya, hidrojeoloji, hidrotermal alterasyon çalışmaları
· Hidrojeokimya çalışmaları
· Jeofizik çalışmalar
· Uzaktan algılama ve CBS
· Jeotermal sondaj ve kuyu teknolojileri,
· Gelişmiş jeotermal testler
· Arama ve işletme tekniklerindeki gelişmeler
· Kaynak işletme modelleri
· Kaynak yönetim modelleri
· Rezervuar mühendisliği, izleme yöntemleri
· Jeotermal modelleme
TEKNOLOJİK GELİŞMELER
· Geliştirilmiş jeotermal sistemler(EGS, HDR), sıcak sedimanter akiferler
· Reenjeksiyon uygulamaları-Enjeksiyon teknolojisi
· Güç üretimi ve güç santrali teknolojileri
· Jeotermal kaynaklardan mineral eldesi
· Jeotermal sistemler ve gazlar
JEOTERMAL ISI POMPASI TEKNOLOJİLERİ, YER ALTINDA ISI
DEPOLAMA SİSTEMLERİ
· Isı pompaları uygulamaları
· Yer altında ısı depolama,
· Bölgesel ısıtma ve soğutma
· Enerji verimlilği
ENERJİ STRATEJİSİNDE JEOTERMAL KAYNAKLAR
· Jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli suların potansiyeli
· Jeotermal kaynağın ülke enerji ihtiyacının karşılanmasına ve ekonomiye katkısı
· Jeotermal kaynağın kullanımında kamu yararı ve öncelik esasları
· Jeotermal projeksiyonda yeni açılımlar, kaynağın geleceği, hedef ve beklentiler

JEOTERMALDE EĞİTİM
· Yüksek öğretimde jeotermal
· Kaynak kullanımında toplumsal eğitim
· Jeotermal tanıtımına ilişkin eğitimler
· Kamu ve özel sektörde jeotermal eğitim
· Jeotermal kaynak arama-geliştirme çalışmaları
· Jeotermale ilişkin proje eğitimleri
KURUMSAL, İDARİ YAPILANMA, TEKNİK VE HUKUKİ SORUNLAR
· Jeotermal hukuk, yasal mevzuat
· İdari yapılanma
· Jeotermal enerji santralleri ve sorunları
· Kaynak yönetim ve denetim modelleri, işlevselliği ve yeterliliği
· Kaynak rezervuarının korunması, sürdürülebilirlik
· Su yönetimi ve jeotermal kaynak etkileşimi
· Jeotermal uygulamalar ve işletmelerde iş güvenliği
JEOTERMAL YATIRIMLARDA TASARIM, PROJE YÖNETİMİ VE
FİNANSMANI
· Doğru verilerin kullanımı için proje planlaması
· Zamanında ve etkin maliyet yönetimi
· Doğru risk değerlendirmesi ve jeotermal proje geliştirme yönetimi
· Fiyatlandırma politikaları
· Kaynağa ilişkin mevcut ulusal veya uluslararası teşvik sistemleri
JEOTERMAL KAYNAK KULLANIMI ve YÖNETİMİ
· Yüksek entalpili sahalarda enerji üretimi
· Düşük entalpili sahalarda (ORC) uygulamalar
· Entegre enerji sistemleri
· Jeotermal kaynaklarda balneolojik araştırma ve uygulamalar
· Termal turizm uygulamaları
· Tarım-Seracılık, meyve-sebze kurutma uygulamaları ve entegre kullanımlar
· Bölgesel ısıtma uygulamaları
· Kimyasal madde üretimi
· Yatırımcıların Devletten beklentileri

JEOTERMAL ENERJİ – ÇEVRE
· Jeotermal kaynak üretimi ve kullanımının sosyal, çevresel ve toplumsal etkileri
· Jeotermal kaynak üretimi ve kullanımının yeraltı suyu ve tarım topraklarına etkileri
· Oturma, çökme ve mikrosismisite
· Jeotermal-Çevre politikası uyumluluk gereksinimleri
· Çevre Etki Değerlendirme
YEREL YÖNETİMLER VE JEOTERMAL
· Kentleşme süreçleri ve jeotermal kaynaklar
· Yerel yönetimlerin jeotermal kaynaklardan beklentileri
· Yenilikçi ve yeşil kentlerde jeotermalin yeri