Sergi şartname indirmek için tıklayınız

  1. JEOTERMAL KAYNAKLAR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ SERGİ ŞARTNAMESİ

  TARAFLAR: Bu Şartname Hatay Sk. No:21 Kocatepe/Ankara adresindeki TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ile şartnameyi imzalayan KATILIMCI KURULUŞ arasında aşağıda yazılı şartlarla akdedilmiştir. TANIMLAR: Bu şartname metninde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası “ODA” Sergi başvuru formu “SÖZLEŞME” ve sözleşmeyi imzalayan kiracı kuruluş “KATILIMCI KURULUŞ” olarak anılacaktır. Sergi, 21-24 Şubat 2018 tarihlerinde, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilecek olan IV. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi çerçevesinde düzenlenmektedir

   

  1. KAPSAM

  1.1. Taraflar arasında kural ve koşullarına göre imza altına alınan SÖZLEŞME, ilgili yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde ODA ve KATILIMCI KURULUŞ arasında ticari bir sözleşmedir.

  1.2. SÖZLEŞMEYİ imzalayarak SERGİ’ye katılmayı kabul eden KATILIMCI KURULUŞ bu imzadan vazgeçmemek ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

   

  1. SERGİ

  2.1. Afyonkarahisar Akrones Otel’de 21 Şubat 2018 tarihinde saat 9.30’da açılışı yapılacak olan IV. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Sempozyumu ve Sergisi 24 Şubat 2018 akşamına kadar hergün 10.00-18.00 saatlerinde ilgililerin ziyaretine açık tutulacaktır.

  2.2. ODA’nın SERGİ katılım bedeli karşılığı sunacağı hizmetler şunlardır:

  • Sergi alanının genel dekorasyonu/ Standların hazırlanması/ Elektrik tesisatının kurulması; aydınlatma ve prizin sağlanması
  • Standlara bir masa ve iki sandalye verilmesi/ Stand alınlıklarına kuruluş isimlerinin tek tip yazılması/ Sergi alanının genel temizliği ve güvenliği/ Tanıtım ve duyuru çalışmaları

  2.3. Sergiye katılım ücretleri : 6 m2 Stand alanı 4500 (dörtbinbeşyüz) Türk Lirası

   

  1 m2’lik alan 750 TL.

  2.4 ODA, KATILIMCI KURULUŞ’un haklarını gözeterek. hizmetlerde gerekli gördüğü değişiklikleri yapmak, şartname ve SÖZLEŞME’yi yorumlamak yetkisine sahiptir.

  2.5. KATILIMCI KURULUş’ un bu şartnamede belirtilenler dışında ek hizmet taleplerinin reddi veya kabulü ODA’ya aittir. ODA’nın kabul edeceği hizmetlerin ve uygulamaların masrafları, talep edilen ek sergi malzemelerinin kiralama bedeli KATILIMCI KURULUŞ tarafından ödenecektir.

  2.6. Standların iç düzenlemesi KATILIMCI KURULUŞ tarafından yapılacaktır. Ancak ODA, genel sergi düzenini korumak durumundadır. Bu nedenlerle ek dekor, özel aydınlatma vb. gerçekleştirmek isteyen KATILIMCI KURULUŞ, ODA’ya bilgi vermek ve onay almak zorundadır.

  2.7. KATILIMCI KURULUŞ, 20 Şubat 2018 Salı günü sergileyeceği ürünleri sergi alanına getirecek ve 24 Şubat Cumartesi gününden önce standını boşaltamayacaktır.

  2.8. KATILIMCI KURULUŞ, sergi alanından en geç 24 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’e kadar ayrılmakla yükümlüdür.

  2.9. KATILIMCI KURULUŞ, bu şartnamede, sağlanan haklarını başka bir kişi veya kuruluşa kiralayamaz ve devredemez.

  2.10. ODA, sergi alanının genel güvenliği konusunda gerekli önlemleri alacak, ancak sergilenen ürünlerin sigorta sorumluluğu KATILIMCI KURULUŞ’a ait olacaktır.

   

  1. SÖZLEŞMENİN AKDİ VE MALİ KOŞULLARI

  3.1. SÖZLEŞME en geç 29 Ocak 2018 (mesai bitimine ) tarihine kadar imzalanarak aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir.

  3.2. KATILIMCI KURULUŞ, Sergiye katılım ücretini Peşin, kredi kartı ile 4 eşit taksitte veya sergi katılım bedelinin % 50’sini sözleşmenin imzalanmasından sonraki 15 gün içinde nakden, kalan % 50’sini de en geç 24 Şubat 2018 tarihine kadar nakden veya çek vererek ödeyecektir. Firma Sözleşme imzalanmasından sonra peşinen yapılmamış ödemeler için, kalan ödemeler adına senet verecektir. Ödemenin yapılmasını müteakip senetler, oda tarafından hemen firmaya teslim edilecektir.

  1. 3. KATILIMCI KURULUŞ, SERGİ katılım bedelini, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi Türkiye İş Bankası Yenişehir Şubesi TR350006400000142186203662  nolu hesaba yatıracak, çekler TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası adına kesilecektir.

   

  1. DİĞER KOŞULLAR

  4.1. SÖZLEŞMENİN ve SERGİ PLANI bu şartnamenin doğal ekidir.
  4.2. Uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  4.3. Fax üzerinden yapılan sözleşmeler aslı gibidir. Atılan imzalar “ıslak imza” niteliğine sahiptir.
  4.4. Katılımcı firmadan imza atan kişinin, o kuruluştan ayrılması Oda’yı bağlamaz. Firma kaşesi yeterlidir. İşbu şartname …./……./…….. tarihinde imza edilmiştir.

   

   

   

   

  Firma imza – kaşesi                                                                                                         TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası